۹۲- پنجشنبه ها با دیگران

دیروز
ما زندگی را
به بازی گرفتیم
امروز ، او
ما را ...
فردا ؟

                      لیلا( آبی آسمانی )

ما
در عصر احتمال به سر می بریم
در عصر شک و شاید
در عصر پیش بینی وضع هوا
از هر طرف که باد بیاید

در عصر قاطعیت تردید
عصر جدید
عصری که هیچ اصلی
جز اصل احتمال ، یقینی نیست

اما من
بی نام تو
حتی
یک لحظه احتمال ندارم
چشمان تو
عین الیقین من
قطعیت نگاه تو
دین من است
من از تو ناگزیرم
من
بی نام ناگزیر تو میمیرم

                                لیلا( آبی آسمانی )                      

خو کرده به خلوت ، دل غم فرسایم          کوتاه شد از صحبت مردم پایم
تا تنهایم هم نفسم یاد کسی یست               چون هم نفسم کسی شود ، تنهایم

                                               شیخ بهائی

/ 0 نظر / 6 بازدید