۵۶- پنجشنبه ها با دیگران

  • یکی از دوستان شاعرم می گفت بدی مرگ این نیست که فروغ فرخزاد را از ما گرفت. بدی مرگ این است که ما را از  شعرهای زیبایی که  فروغ اگر زنده بود و می سرود محروم کرده است

                                                                         

  • در مدرسه از نشاطمان کم کردند

        از فرصت ارتباطمان کم کردند

        هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

        از نمره ی انضباطمان کم کردند

 

  • بیدار که شدم

        دستهایم؛ برگ

        انگشتهایم؛ جوانه

        بلند که شدم

        پیچکهای دور پایم را نتوانستم باور کنم

        سر که برگرداندم

        پرنده از شانه ام پرید

 

        اول شک کردم اما

        تبر را که دست تو دیدم

        باورم شد درخت شده ام

                                                    

  • چقدر دست مرا کم گرفتی
    چقدر مرا دست کم گرفتی

                                                                                               پرپرونکا

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
Titish

از اون جمله مدرسه خيلی خوشم اومد!!