۶۳- پنجشنبه ها با دیگران

دمی با حافظ:

نیمه شـب ِ پریشب، گشتم دچــــــار کابوس

دیدم به خواب، حافظ، توی صف اتوبوس

گفتم: سلام حافظ، گفتـــا: علـیــک، جــانم؟

گفتم: کجـــا می روی؟ گفتا که:خود ندانـم

گفتم: بگیـر فـالی ، گفـتا: نمانـده حـالـــی

گفتم: چگونه ای؟ گفت: در بندِ بی خیالی!

گفتم که تازه تازه، شعـروغزل چه داری؟

گفتا که می سرایــم شعـــر سـپـیـد بـاری

گفتم: ز دولت عـشق؟، گـفـتا: کودتا شـد!

گــفـتم: رفـیـق؟ گـفتا که: کلــه پـا شـــد!

گفتم: کجاست لـیلی؟ مـشـغـول دلربایی؟

گفتا: شـده سـتاره* در فـیلـم سـینمـــایی!

گفـتم: بگـو ،ز خـالش، زان خال آتش افروز

گفـتا: عمــل نمـــوده، دیـروز یا پـریروز!!

گفـتم: بگـو، ز مـویش! گفـتا که مش نمـوده!

گفـتم: بگـو، ز یارش، گـفتا: ولـش نمـوده!

گفتم: چـرا؟ چگونه؟ عاقـل شـده اسـت مجنون؟

گفتا: شـدید گشـته معتاد گرد و افـیون

گفتم: کجاست جمـشید؟ جام جهان نمـایش؟

گـفتا: خـریده قـسـطی، تلـویزیون بجایش!

گفـتم: بگو، ز ساقـی؟ حالا شـده چـکاره؟!

گفتا: شـده اسـت منـشی در دفـتر اداره !

گفتم: بگو، ز زاهـد، آن رهـنمای مـنزل

گـفتا که دسـت خود را بردار از سر دل

گفـتم: ز ساربان گو، با کاروان غـم هـا

گـفتا: آژانس دارد با تـور دور دنـیـــا!

گفـتم: کنی ز محـمـل یا از کجاوه یادی؟

گـفتا: بزیر پایم، ’گلف’ ایست نوک مدادی!

گفـتم که قاصدت کو؟ آن باد صبح شرقی

گفتا که جای خود را داده به فاکـس برقی!

گـفـتم: بیا ز هـدهـد جوئـیـم راه چـــــاره

گفتا: به جای هدهد، دیـش اسـت و ماهـواره!

گــفـتم: سـلام ما را باد صـبا کـجا بـرد؟

گـفتا: به پـست داده ، آوُُرد یا نیاوُرد؟!

گفتم: بگو، ز مُـشکِ آهـوی دشـت زنگی

گفتا که اُدکلـن شـد در شـیشـه های رنگی

گفتم: سـراغ داری میـخانه ای حسابی؟

گفـتا: هرآنچه بـودی، گـشته چـلوکبابی!

گفتم: بیا دوتائی، لب تر کنیم پنهـــــان

گفتا: نمی هـراسی از چوب پاســبانان*؟

گـفتم: شـراب نابی تو دست و پا نداری؟

گفتا که جـاش دارم وافــور با نگــــاری!

گفتم: بلند بـوده مـــوی تو آن زمان هــا

گفتا:‌ به حبس بودم. از ته زدند آن را !!

گفـتم: شـما و زندان؟! حافظ ما رو گرفتی؟

گفـتا : ندیده بودم هــالو به ایـن خـرفـتی!!
 

                                                                           ساناز ســتاری


* سـتاره: در ممالک فـرنگ به آن آکــتور و ســوپراســتار نیزاطلاق گردیده است!!.

* پاسـبانان: (جمع پاسـبان) کمیته چی ، کلانتری ، مأمــور مخـصوص حاکم، برادران زحمتکش نیروی انتظامی

/ 1 نظر / 6 بازدید
FLuenCy

به منم لینک میدی؟